top of page
חיפוש
  • rpeiplaw

"ליאת ורחלי משפטדרות"סדרת הייטק

על ההבדל בין סודות מסחריים לבין ידע המותר לשימוש על ידי עובדים

אפריל 2022


עו"ד רחל פשר אייקנאר העוסקת בקניין רוחני ועו"ד ליאת שושן ברק העוסקת בדיני עבודה, במסגרת סידרת מפגשים- המיועדים בעיקר למעבידים ועובדים בתחום ההייטק, עוסקות הפעם בסודות מסחריים וההבדל בינם לבין ידע שמות לעשות בו שימוש.


חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, מגדיר מה הוT סוד מסחרי ואף קובע בין השאר כי ידע שהפך לכזה הידוע ברבים. להלן שני סעיפים מהחוק רלבנטיים לשיחה:


סעיף 5: "סוד מסחרי", "סוד" – מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו;"

סעיף 7: " לא יהיה אדם אחראי בשל גזל סוד מסחרי, אם התקיים אחד מאלה

הידע הגלום בסוד המסחרי הגיע אליו במהלך עבודתו אצל בעליו של הסוד המסחרי וידע זה הפך לחלק מכישוריו המקצועיים הכלליים".


שוחחנו על הפסיקה הדנה בהבדל בין סוד מסחרי שהוא בבעלות המעסיק לבין ידע שהעובד ספג או למד במהלך עבודתו אצל המעביד והפך לחלק כישוריו של העובד. שוחחנו גם על הפסיקה בנודע לסוגיה הזו.


כדאי לצפות בחלק א' ובחלק ב'.
19 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page